Leo Spiesschaert

Cemetery:Visitation Cemetery in Forest Grove, Oregon
Birth:Thu Jan 12 1837
Death:Sun Jul 23 1905
Plot #SE065
Donate

Obituary

God zal loon naar werken geven en Hij zal iedereen volgens verdiensten behandelen. BID VOOR DE ZIEL VAN Leo spiesschaert echtgenoot van PELAGIE VANHACKE geboren te Ruysselede (België) in 't jaar 1837 en overleden te Cornelius Ore (Amerika) den 23 Juli 1905, voorzien van al de gerechten onzer moeder de heilige Kerk. Hij was lid van't Broederschap van het heilig Sacrament, van het H. Hert en den H. Kruisweg. Peist dikwijls op de dood en schikt uw leven zoodanig dat zij u altijd bereid vinde; en hoe wijs is de mensch die zoodanig tracht te zijn in zijn leven gelijk hij wenscht te zijn in de uur zijner dood. H. Cath. navolg. Christi. Haast u dan om hier al het goed te doen dat ļuwe hand kan verrichten; want in het graf, waar gij naartoe snelt, is er niet meer te werken. Eccl. H. Symph. De oordeelen van God zijn ondoordringbaar, daarom vergeet mij niet, gij bijzonderlijk, mijne beminde VROUW en mijne lieve KINDERS, helpt mij door uwe gebeden, bemint malkanderen, doet hetgeen God aangenaam is en wij zullen malkander wederzien in den hemel. H. Ambr. H. Franc. GEBED Heere Jesus! wees genadig en bermhertig met de ziel van uwen dienaar en, na haar uit de ellenden van dit leven verlost te hebben, maakt haar deelachtig van de eeuwige zaligheid. Amen. Goedertieren Jesus geef hem de eeuwige rust. 300 dagen aflaat. Drukkerij St Antonius. Ed. Boussier. Wevelghem

Get in Touch!

  • REQUIRED FIELDS